Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για ορθή επανάληψη του τεύχους: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο για το διαγωνισμό του έργου: «Επισκευή εξωτερικών επιφανειών κτιρίων Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων» (Α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186641) Σας γνωρίζουμε...

Read More

Διαγωνισμός Έργου «Επισκευή εξωτερικών επιφανειών Κτιρίων Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων»

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή εξωτερικών επιφανειών Κτιρίων Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων», με συνολικό...

Read More

Νέα Μετάθεση ημερομηνιών διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020»

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ και στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό (Α/Α) : 91287 (https://publicworks.eprocurement.gov.gr/), η απόφαση συνεδρίασης 1620/11-9-2020 του...

Read More

Διευκρίνηση για το διαγωνισμό του έργου:”Επισκευή και διαρρύθμιση κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2020″

Σημαντική διευκρίνηση: Στο συνημμένο αρχείο αναφέρονται όσα αφορούν την κράτηση ποσοστού δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης...

Read More

Η Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε το 1971 με την αριθμ. 160282 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία υπαγόμενη στον Προϊστάμενο Γραμματείας.

 

Αντικείμενό της είναι η μελέτη, η εκτέλεση και η συντήρηση των κάθε φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και οι διαμορφώσεις των ελεύθερων χώρων αυτών.

Τηλεφωνικό Κέντρο Αναγγελίας Βλαβών

26510 08666